Όροι Χρήσης

Η SPECIFAR A.B.E.E. , που εδρεύει στην Αγ. Βαρβάρα, Αττικής, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.1, Ελλάδα και είναι μέλος του Ομίλου Εταιρειών της Teva Pharmaceutical Industries Ltd. («Teva»), διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο (ο «Ιστότοπος») για την προσωπική σας πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την επικοινωνία. Παρόλο που μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στον Ιστότοπο, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και η χρήση του υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις («Όροι») και σε όλους τους ισχύοντες νόμους.

1. Αποδοχή των παρόντων όρων

Με την πρόσβασή σας και την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, συναινείτε άνευ περιορισμών ή επιφυλάξεων στους παρόντες Όρους. Αποδέχεστε ότι οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες μεταξύ εσάς και της Teva αναφορικά με τον Ιστότοπο αντικαθίστανται από τους παρόντες Όρους, στον βαθμό που αντίκεινται στους Όρους αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο.

Η Teva δύναται ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους, ενημερώνοντας την ανάρτηση αυτή. Δεσμεύεστε από οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση, συνεπώς οφείλετε να επισκέπτεστε κατά καιρούς τη σελίδα αυτή για να έχετε επίγνωση των εκάστοτε ισχυόντων Όρων από τους οποίους δεσμεύεστε.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Teva θα ασκήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στον μέγιστο βαθμό που προβλέπεται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής μήνυσης για άσκηση ποινικής δίωξης.

Το σύνολο της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, λογοτύπων, σημάτων υπηρεσιών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων δημιουργού ή εμπορικού απορρήτου που εμφανίζεται στον Ιστότοπο (συλλογικά, «Πνευματική ιδιοκτησία»), συμπεριλαμβανομένων των επωνυμιών Teva και Copaxone, είναι κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Teva και τρίτων. Κανένα από τα περιεχόμενα του Ιστότοπου δεν μπορεί να εκληφθεί ως παραχώρηση, σιωπηρώς ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, τυχόν άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιασδήποτε Πνευματικής Ιδιοκτησίας χωρίς την έγγραφη άδεια της Teva ή τρίτου στον οποίο ανήκει η Πνευματική Ιδιοκτησία.

Έχετε υπόψη ότι οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στον Ιστότοπο προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγγραφη άδεια της Teva, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους ή στο κείμενο του Ιστότοπου. Οι εικόνες ανθρώπων ή τοποθεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είτε αποτελούν ιδιοκτησία της Teva είτε χρησιμοποιούνται με άδεια από την Teva. Απαγορεύεται η χρήση των εικόνων αυτών από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από εσάς, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους ή όπως προβλέπεται στον Ιστότοπο. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εικόνων ενδέχεται να παραβαίνει νόμους περί δικαιωμάτων δημιουργού, νόμους περί εμπορικών σημάτων, νόμους περί απορρήτου και διαφήμισης, και κανονισμούς γνωστοποίησης.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική, χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε όλες τις δηλώσεις δικαιωμάτων δημιουργού και άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο υλικό ή όπως ορίζεται στον Ιστότοπο. Ωστόσο, δεν σας επιτρέπεται η διανομή, η τροποποίηση, η μετάδοση, η επαναχρησιμοποίηση, η ανάρτηση, η αντιγραφή, η δημοσίευση ή η χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ήχων και των βίντεο, για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς. 

3. Χρήση του Ιστότοπου

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από εσάς ή η παραπομπή με σύνδεσμο σε οποιοδήποτε περιεχόμενο του Ιστότοπου, εκτός εάν προβλέπεται στους παρόντες Όρους.

Η Teva δεν ελέγχει όλους τους ιστότοπους στους οποίους παραπέμπει ο Ιστότοπος και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο σελίδων εκτός του Ιστότοπου ή για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων στους οποίους παραπέμπει ο Ιστότοπος. Η επίσκεψή σας σε άλλες σελίδες εκτός του Ιστότοπου ή σε άλλους ιστότοπους γίνεται με δική σας ευθύνη.

Τυχόν γνωστοποιήσεις ή υλικό που μεταδίδετε στον Ιστότοπο με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλο τρόπο, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πληροφοριών, ερωτήσεων, σχολίων, υποδείξεων κ.λπ., τυγχάνουν μεταχείρισης ως μη απόρρητα και μη υποκείμενα σε δικαιώματα ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή δημοσιεύετε μπορεί να χρησιμοποιείται από την Teva ή από τις συνδεδεμένες εταιρείες της για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, για αναπαραγωγή, κοινοποίηση, μετάδοση, δημοσίευση, εκπομπή και ανάρτηση. Επιπλέον, η Teva διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε σκοπό ιδέες, επινοήσεις, τεχνογνωσίες ή τεχνικές που περιέχονται στις κοινοποιήσεις που αποστέλλετε στον Ιστότοπο, μεταξύ άλλων για ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία προϊόντων με τη χρήση τέτοιων πληροφοριών.

Ο παρών Ιστότοπος μπορεί να περιέχει πληροφορίες για παγκόσμια προϊόντα και υπηρεσίες που δεν διατίθενται σε κάθε τοποθεσία. Η αναφορά σε προϊόν ή υπηρεσία στον παρόντα Ιστότοπο δεν συνεπάγεται ότι το προϊόν ή η υπηρεσία διατίθεται στην τοποθεσία σας. Τα προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα Ιστότοπο μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικές κανονιστικές απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα χρήσης. Συνεπώς, οι επισκέπτες μπορεί να ειδοποιηθούν ότι ορισμένες ενότητες του Ιστότοπου προορίζονται μόνο για κάποιες κατηγορίες ειδικευμένων χρηστών ή μόνο για το κοινό ορισμένων χωρών. Κανένα από τα περιεχόμενα του παρόντος Ιστότοπου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι συνιστά προώθηση ή διαφήμιση προϊόντος ή της χρήσης προϊόντος η οποία δεν επιτρέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς στη χώρα κατοικίας σας.

4. Αποποίηση και περιορισμός ευθύνης

Παρόλο που η Teva καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που θα επισημανθούν, δεν παρέχουμε εγγύηση ότι ο Ιστότοπος θα διατίθεται απρόσκοπτα και σε πλήρως λειτουργική κατάσταση ούτε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται και παρέχονται μέσω του Ιστότοπου θα είναι χωρίς λάθη ή παραλείψεις. Η πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο και το περιεχόμενό του μπορεί να διακοπεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης συστήματος, υποχρεωτικής συντήρησης ή επισκευής ή για λόγους εκτός ελέγχου της Teva.

Παρόλο που η Teva δύναται κατά καιρούς να παρακολουθεί ή να ελέγχει συζητήσεις, συνομιλίες, αναρτήσεις, μεταδόσεις, πίνακες μηνυμάτων, κ.λπ. στον Ιστότοπο, η Teva δεν έχει καμία υποχρέωση να το κάνει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που προκύπτει από το περιεχόμενο τέτοιων τοποθεσιών ή για τυχόν σφάλμα, δυσφήμηση, συκοφαντία, παράλειψη, ψευδείς πληροφορίες, διαφημιστικό υλικό, χυδαιότητα, πορνογραφία, αισχρολογία, κίνδυνο, δημοσιοποίηση απορρήτου ή ανακρίβεια που περιέχεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες εντός τέτοιων τοποθεσιών στον Ιστότοπο. Δεν σας επιτρέπεται η ανάρτηση ή μετάδοση παράνομου, διαφημιστικού, εκφοβιστικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού ή υλικού που συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που μπορεί να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να θεμελιώσει αδικοπραξία, ή να παραβεί με άλλο τρόπο τη νομοθεσία. Η Teva θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου ή με όποια δικαστική εντολή απαιτεί να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε αναρτά τέτοιες πληροφορίες ή υλικό.

Η Teva διατηρεί αυτόν τον Ιστότοπο ως υπηρεσία στην κοινότητα του Διαδικτύου. Ο Ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την Teva και τα προϊόντα της. Οι παρούσες σελίδες δεν έχουν σκοπό να παρέχουν επενδυτικές ή ιατρικές συμβουλές, ούτε παρέχουν οδηγίες για την κατάλληλη χρήση προϊόντων που κατασκευάζονται ή πωλούνται από την Teva ή προϊόντων που αναπτύσσονται τώρα από την Teva, τις θυγατρικές της, τις συνδεδεμένες εταιρείες της ή τους δικαιοπαρόχους ή τους κοινοπρακτικούς εταίρους της. Πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο σχετικά με προϊόντα εγκεκριμένα για εμπορία αφορούν εξολοκλήρου τα πλήρη στοιχεία συνταγογράφησης των προϊόντων αυτών. Οι χρήστες του Ιστότοπου πρέπει να γνωρίζουν ότι τα υπό ανάπτυξη προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν δεν έχουν πιστοποιηθεί για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητά τους από ρυθμιστική αρχή και δεν έχουν εγκριθεί για χρήση εκτός κλινικών δοκιμών.

Κανένα από τα περιεχόμενα του παρόντος Ιστότοπου δεν συνιστά πρόσκληση ή προσφορά επένδυσης ή συναλλαγής με τους τίτλους ή το αμερικανικό πιστοποιητικό καταθέσεων της Teva. Ειδικότερα, τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από κάθε πρόβλεψη, γνώμη ή προσδοκία που εκφράζεται στον παρόντα Ιστότοπο και η προηγούμενη απόδοση της τιμής τίτλων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κριτήριο για τη μελλοντική τους απόδοση.

Η από μέρους σας χρήση και περιήγηση στον Ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Teva και κάθε άλλο μέρος που μετέχει στη δημιουργία, παραγωγή, φιλοξενία ή παροχή του Ιστότοπου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, θετικές και αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβαση ή την από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου ή των περιεχομένων του. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι στα πλαίσια κάποιων δικαιοδοσιών ενδέχεται να μην επιτρέπεται η εξαίρεση των σιωπηρώς παρεχόμενων εγγυήσεων, στις οποίες περιπτώσεις κάποιες από τις παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Συμβουλευτείτε την τοπική νομοθεσία για τυχόν περιορισμούς σχετικά με την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων.

Η Teva αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες ή ιούς που τυχόν προσβάλουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλα αντικείμενα εξαιτίας της πρόσβασης, χρήσης ή περιήγησης στον Ιστότοπο ή εξαιτίας της μεταφόρτωσης υλικού, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο ή ήχων από τον Ιστότοπο.

Κανένα από τα περιεχόμενα των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της Teva για την πρόκληση θανάτου ή σωματικής βλάβης λόγω δικής της αμέλειας ή για άλλη ζημία που δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί ή να αποκλειστεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Προστασία και απόρρητο δεδομένων

Η ασφάλεια και η ιδιωτικότητά σας είναι πολύ σημαντική για μας. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Teva για να μάθετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας στον Ιστότοπο και τα σχετικά δικαιώματά σας.

6. Γενικά

Αν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος λόγω της νομοθεσίας, τότε στον βαθμό και στη δικαιοδοσία που ο εν λόγω όρος είναι παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος, θα αφαιρεθεί και θα διαγραφεί από τους παρόντες Όρους και οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή και θα συνεχίσουν να είναι δεσμευτικοί και εφαρμοστέοι.

Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με Ελληνικό Δίκαιο. Οι διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τους παρόντες όρους υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους, παρακαλούμε:

Πατήστε εδώ
Teva Ref: GP204

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα