Ελλάδα

Έκθεση Οικονομικού Αντίκτυπου

Το επιχειρείν μας, επηρεάζει την οικονομία και τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. 

 


Βασισμένη σε ανεξάρτητες αναλύσεις από την εταιρεία συμβούλων  Matrix Global Advisors (MGA), η Έκθεση Παγκόσμιου Οικονομικού Αντικτύπου της Teva, υπογραμμίζει το ευρύ φάσμα του οικονομικού οφέλους και ποσοτικοποιεί τον άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο από πλευράς θέσεων εργασίας, εσόδων από εργασία, Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και εξοικονόμησης από τη χρήση γενοσήμων.