Μέσα από συνεχείς συνομιλίες με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και ασθενείς, εντοπίσαμε μια αναδυόμενη παγκόσμια πρόκληση για την υγεία: τις πολλαπλές χρόνιες παθήσεις. Οι πολλαπλές χρόνιες παθήσεις χαρακτηρίζονται από την παρουσία δύο ή περισσότερων χρόνιων παθήσεων. Αυτές οι χρόνιες παθήσεις είναι ως επί το πλείστον μη μεταδοτικές, όπως είναι οι καρδιαγγειακές ασθένειες, αλλά περιλαμβάνουν και ορισμένες μεταδοτικές ασθένειες, όπως η φυματίωση και ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας.

Το αυξανόμενο φορτίο της διαχείρισης των πολλαπλών χρόνιων παθήσεων μεγεθύνει την πολυπλοκότητα της θεραπείας, αυξάνει εκθετικά το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και, το σημαντικότερο, επηρεάζει τα άτομα, τους φροντιστές, τις κοινότητες και τα συστήματα υγείας1.

Μέσω πολυτομεακών συνεργασιών, η Teva δεσμεύεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των πολλαπλών χρόνιων παθήσεων υποστηρίζοντας τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τεκμηριωμένων προγραμμάτων περίθαλψης που στοχεύουν σε σαφή αποτελέσματα. Μέσα από τη συνεργασία, έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής για τα άτομα με πολλαπλές χρόνιες παθήσεις και τους φροντιστές τους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος για την υγεία για τα άτομα και την κοινωνία.

______________________________________
[1] Πηγή: Πολλαπλές χρόνιες παθήσεις: The Global State (Το Παγκόσμιο Κράτος), https://www.tevapharm.com/files/docs/Teva_MCC_Report.pdf