Ιδιωτικότητα δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

Η παρούσα δήλωση απορρήτου και cookies (“Δήλωση”) αναφέρεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων που βρίσκονται στην Ελλάδα και/ή συμβάλλονται με την εταιρεία SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε., μέλος του ομίλου εταιρειών της Teva Pharmaceutical Industries Ltd (από κοινού και ξεχωριστά "Teva"). Μπορείτε να δείτε μία λίστα όλων των εταιρειών του ομίλου Teva στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.tevapharm.com. Η Teva αναφέρεται σε αυτή τη Δήλωση ως «εμείς», «εμάς» και «μας».

Ποιοι είμαστε;

Η εταιρεία SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε., με αριθμό ΓΕΜΗ 000228201000, που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 1, Τ.Κ. 123 51, Αττική, Ελλάδα, είναι εταιρεία μέλος του ομίλου εταιρειών Teva της εταιρείας Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Πληροφορίες για την Εποπτική Αρχή

Η Εποπτική Αρχή στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Ελλάδα.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ), ο νόμος 4624/2019, καθώς και οι Οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 1. Σκοπός της Δήλωσης

Η παρούσα Δήλωση ισχύει για τη γενική επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από εμάς. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες σας δίνεται μία διαφορετική Δήλωση Απορρήτου από εμάς ή για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένης για παράδειγμα της περίπτωσης που (i) αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες, υποβάλλετε αίτημα για ιατρική ενημέρωση ή υποβάλλετε ένα παράπονο ποιότητας, ή (ii) έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις να καταγράφουμε και να αναφέρουμε «μεταφορές αξίας» σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαφάνειας.

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένου, όπου εφαρμόζεται, του δικαιώματος εναντίωσης σε μέρος της επεξεργασίας που πραγματοποιούμε. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας, και πώς να τα ασκήσετε, περιλαμβάνονται στην παράγραφο «Πρόσθετες Πληροφορίες για τα Δικαιώματά σας».

Αυτή η Δήλωση αναφέρεται στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

α. Μέσω Ιστότοπων (Sites) και ψηφιακών εργαλείων (digital properties)

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπούς μας, και άλλα ψηφιακά εργαλεία (όπως εφαρμογές) ή πλατφόρμες (το καθένα εφεξής ένας «Ιστότοπος»).

Τα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες δραστηριότητας συσκευής και δικτύου, όπως τύπο συσκευής, διεύθυνση IP, αναγνωριστικά συσκευής ή χρήστη, λειτουργικό σύστημα, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, ημερομηνία και ώρα χρήσης σας του ιστότοπου, πληροφορίες σχετικά με τους συνδέσμους, τα email ή τις λειτουργίες ή το περιεχόμενο με το οποίο αλληλεπιδράτε και άλλες πληροφορίες καταγραφής. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες αναφοράς σφαλμάτων σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής ή του τύπου και της έκδοσης του λογισμικού, της ώρας που παρουσιάστηκε το σφάλμα, της λειτουργίας που χρησιμοποιείται, της κατάστασης της συσκευής ή του λογισμικού όταν παρουσιάστηκε το σφάλμα και τυχόν επικοινωνία ή περιεχόμενο που παρέχεται τη στιγμή που παρουσιάστηκε το σφάλμα.

Για Ιστότοπους στους οποίους δημιουργείτε έναν λογαριασμό (για παράδειγμα, εάν είστε επαγγελματίας υγείας για πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες προϊόντων, εγγραφή σε εκδηλώσεις κ.λπ.), προκειμένου να διαχειριστούμε τον λογαριασμό σας ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διεύθυνσης, τηλεφώνου, διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνσης IP, φαξ και άλλων επαγγελματικών στοιχείων επικοινωνίας, μοναδικού αριθμού αναγνώρισης ως επαγγελματία υγείας (εφόσον ισχύει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία), δεδομένων πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης λογαριασμού), λεπτομερειών της επιχείρησης ή του οργανισμού που είναι συνδεδεμένος με τον λογαριασμό σας, εκπαίδευσης, τόπου εργασίας, θέσης, ακαδημαϊκού τίτλου, προσόντων, ειδικότητας, καθώς και άλλων πληροφοριών σχετικών με εσάς που μας παρέχετε οικειοθελώς κατά την εγγραφή σας. Χρειαζόμαστε ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο σας ως επαγγελματία υγείας όταν αξιολογούμε εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για πρόσβαση σε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή δεδομένα που μπορούν να παρέχονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας.

Οι Ιστότοποί μας μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή οργανισμούς επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Η Teva δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές ή πρακτικές απορρήτου άλλων ιστότοπων ή ψηφιακών εργαλείων. Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους μέσω των Ιστότοπών μας, θα πρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων, ώστε να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των πληροφοριών σας.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ιστότοποι της Teva χρησιμοποιούν υπηρεσίες YouTube API για την προβολή video. Αυτή η υπηρεσία τρίτου έχει ξεχωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου και/ή Όρους Υπηρεσίας όπως αναφέρονται παρακάτω:

β. Λόγω Ελέγχων Σύγκρουσης Συμφερόντων

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας, επαγγελματικών και εργασιακών πληροφοριών, στην περίπτωση που ένας από τους υπαλλήλους μας έχει δηλώσει ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων (δηλ. οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία προσωπικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα συμφέροντα τοποθετούνται πριν από τα συμφέροντα της Teva) που σας αφορά.

γ. Λόγω Της θέσης σας ως Επαγγελματίας Υγείας

Η Teva συλλέγει πληροφορίες για επαγγελματίες υγείας/ειδικούς/εμπειρογνώμονες στην περίπτωση που αλληλοεπιδρούνε με εμάς ή τους εκπροσώπους μας, καθώς και προσωπικά αναγνωριστικά, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας. Συλλέγουμε επίσης επαγγελματικές και εργασιακές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικού τίτλου, φορέα απασχόλησης, διαπιστευτήρια και ενδιαφέροντα). Διατηρούμε επίσης αρχεία των επικοινωνιών και συναντήσεών μας μαζί σας. Η Teva επίσης συλλέγει προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές πληροφοριών τρίτων μερών, πιο συγκεκριμένα από δημόσια διαθέσιμες πηγές όπως τα δημόσια μητρώα επαγγελματιών υγείας, δημοσιευμένα περιοδικά και υλικό επιστημονικών εκδηλώσεων και από ιστότοπους επαγγελματιών υγείας ή εργοδοτών τους. Η Teva συλλέγει και επεξεργάζεται αυτές τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες μόνο στο βαθμό που οι σκοποί για τη συλλογή και επεξεργασία συνάδουν και ανταποκρίνονται στους αρχικούς σκοπούς για τους οποίους οι αντίστοιχες πληροφορίες είναι δημόσια διαθέσιμες. Η Teva επίσης χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους πληροφοριών για να εμπλουτίσει τη γνώση της στον τομέα της υγείας. Αυτές οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη/τις θέση/θέσεις σας, τα προσόντα σας, την ειδίκευσή σας, τον εργοδότη σας, την εμπειρία σας, τις δημοσιεύσεις σας και άλλες πληροφορίες σχετικές με το επάγγελμά σας.

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να αξιολογήσουμε εάν μπορούμε να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες της Teva και σύμφωνα με τις ισχύουσες εσωτερικές πολιτικές της Teva, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του εάν θα σας προσκαλέσουμε να συνάψετε σύμβαση με την Teva (π.χ. να συμμετάσχετε ως ομιλητής). Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε πληροφορίες όπως: ονόματα, μοναδικός αριθμός αναγνώρισης ως επαγγελματίας υγείας (εάν ισχύει βάσει της εθνικής νομοθεσίας), εκπαίδευση, τόπος εργασίας, διεύθυνση του τόπου εργασίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικοί που έχουν οριστεί από τα εσωτερικά συστήματα της Teva, θέσεις, ακαδημαϊκός τίτλος, ειδικότητα, προσόντα, επαγγελματική εμπειρία, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά, βιογραφικά και άλλες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις προηγούμενες σχέσεις σας με την Teva.

Όταν συνάπτουμε συμβάσεις μαζί σας ως επαγγελματίες υγείας, καθώς και σε σχέση με την εκτέλεση αυτών των συμβάσεων και την απαραίτητη επικοινωνία, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα: ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα στοιχεία επαγγελματικής επικοινωνίας, εθνικός αριθμός ταυτότητας, μοναδικοί αριθμοί αναγνώρισης ως επαγγελματίας υγείας (εάν ισχύει σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία) κ.λπ. σύμφωνα με τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας άσκησης επαγγέλματος, στοιχεία διαβατηρίου, καθώς και τραπεζικά στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί) που μας έχετε παράσχει, για να σας πληρώσουμε για υπηρεσίες ή να σας αποδώσουμε επαγγελματικές αμοιβές, έξοδα ταξιδιού και διαμονής, πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά σας από την κοινωνική ασφάλιση (κατά περίπτωση), αριθμό ΦΠΑ (κατά περίπτωση), πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές, λεπτομέρειες της συναφθείσας σύμβασης (αντικείμενο και υπηρεσίες, διάρκεια, ημερομηνία έναρξης, κ.λπ. ), πληροφορίες που παρέχονται, δημιουργούνται ή συλλέγονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης, όπως δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά, βιογραφικά, επαγγελματικές φωτογραφίες και παρουσιάσεις, άλλο υλικό και άλλες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, καθώς και αρχεία επικοινωνιών.

Όταν, στο πλαίσιο των σχέσεων μας, έχουμε αναλάβει ή/και σας υποστηρίζουμε στη διοργάνωση των ταξιδιών σας ή/και στην επιστροφή των εξόδων ταξιδιού και διαμονής σας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα ταυτοποίησής σας μαζί με πληροφορίες σχετικά με τους λόγους του εν λόγω ταξιδιού, τις ταξιδιωτικές πληροφορίες, τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν και τις προτιμήσεις σας για το ταξίδι και τη διαμονή, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων ταξιδιού και διαμονής και άλλων πληροφοριών που αφορούν και είναι απαραίτητες για την οργάνωση του ταξιδιού.

Για τους σκοπούς της διεξαγωγής σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών σεμιναρίων και εκδηλώσεων, η Teva συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για τους επαγγελματίες υγείας: ονόματα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μοναδικοί αριθμοί αναγνώρισης ως επαγγελματίας υγείας (εάν ισχύει βάσει της εθνικής νομοθεσίας), ειδικότητα, στοιχεία εργοδότη (οργανισμός, διεύθυνση), πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία και τη διάρκεια της εκδήλωσης, τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης (για ζωντανές εκδηλώσεις), διεύθυνση IP. Τα δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε θυγατρικές της Teva και ελεγκτικές αρχές για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων υποβολής αναφορών της Teva ή των συνδεδεμένων εταιρειών της. 

Επίσης, η Teva δημιουργεί και διατηρεί μια εσωτερική βάση δεδομένων των επαγγελματιών υγείας, η οποία κοινοποιείται στις συνδεδεμένες εταιρείες της Teva για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα σχετικά με τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της Teva κατωτέρω.

Ως μέλος της EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), έχουμε αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις διαφάνειας και είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιοποιούμε πληροφορίες σχετικές με τις μεταφορές αξίας προς τους επαγγελματίες υγείας. Προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις για δημοσιοποίηση της μεταφοράς αξίας σε ατομική βάση, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή εάν έχει συμφωνηθεί ρητά στη σύμβαση που έχει συναφθεί μαζί σας, θα δημοσιεύσουμε στον ακόλουθο δημόσια διαθέσιμο ιστότοπο www.teva.gr τις ακόλουθες πληροφορίες που σας αφορούν:

- πλήρες όνομα,

- πόλη κύριας δραστηριότητας,

- χώρα κύριας δραστηριότητας,

- διεύθυνση κύριας δραστηριότητας,

- μοναδικός αριθμός αναγνώρισης ως επαγγελματίας υγείας (εάν ισχύει βάσει της εθνικής νομοθεσίας),

- συνεισφορά στο κόστος των εκδηλώσεων,

- αμοιβή παροχής συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών,

- άλλες πληροφορίες, εφόσον απαιτούνται από τον κώδικα του εθνικού συνδέσμου μέλους της EFPIA στη χώρα που εσείς ως επαγγελματίας υγείας έχετε την επαγγελματική σας διεύθυνση.

Οι ανωτέρω πληροφορίες δημοσιεύονται μία φορά το χρόνο και κάθε δημοσιοποίηση σχετίζεται με την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς, προκειμένου να τηρούνται οι ανωτέρω υποχρεώσεις διαφάνειας. Οι πληρωμές παρουσιάζονται ως συνοπτικά ετήσια ποσά που λαμβάνει ο επαγγελματίας υγείας. Οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες θα παραμείνουν στη δημοσιότητα για τουλάχιστον 3 έτη μετά την πρώτη δημοσιοποίησή τους, εκτός εάν, κατά περίπτωση, i) απαιτείται μικρότερη περίοδος βάσει των εφαρμοστέων εθνικών νόμων ή κανονισμών ή ii) η σχετική νομική βάση προστασίας δεδομένων δεν ισχύει πλέον. 

Ανεξάρτητα από τη δημοσιοποίηση σε ατομική βάση, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της συγκεντρωτικής δημοσιοποίησης μεταφοράς αξίας, καθώς και σε σχέση με την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων διαφάνειας βάσει του Κώδικα EFPIA. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται βάσει του έννομου συμφέροντός μας, ανεξάρτητα από το αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για ατομική δημοσιοποίηση, αν έχετε ανακαλέσει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή αν η δημοσιοποίηση σε ατομική βάση συμφωνήθηκε ρητά σε σύμβαση που έχει συναφθεί μαζί σας.

δ. Λόγω Ελέγχων Προμηθευτών και Πελατών

Όταν συνεργάζεστε με την Teva ως προμηθευτής, πελάτης ή ανήκετε στο προσωπικό προμηθευτή ή πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εκπροσώπων αυτών των προμηθευτών, πελατών, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων του ονοματεπωνύμου, του αριθμού ταυτότητας, των επαγγελματικών στοιχείων επικοινωνίας, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού του προμηθευτή ή πελάτη και άλλες σχετικές πληροφορίες και οικονομικές πληροφορίες. Θα διατηρούμε επίσης δεδομένα παραγγελίας/πληρωμής, απαντήσεις σε έρευνες, όπου εφαρμόζεται, και άλλα σχετικά στοιχεία από τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί σας.

 1. Πώς Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες σας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε όπως αναφέρεται παραπάνω σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς/νομικές βάσεις:

α. Σύμβαση

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή όταν μας έχετε ζητήσει να προβούμε σε ενέργειες πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης μαζί σας, ιδίως:

 • για να εκπληρώσουμε οποιαδήποτε υποχρέωσή μας απέναντί σας στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, όπως η διαχείριση των παραγγελιών σας, η διευθέτηση της παροχής ή της παραλαβής αγαθών και υπηρεσιών και η πραγματοποίηση πληρωμών προς εσάς για παρεχόμενες υπηρεσίες, η επιστροφή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδιού και διαμονής) ή εκπτώσεων,
 • για τη διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων και εκδηλώσεων - παροχή πρόσκλησης συμμετοχής, παροχή πρόσβασης στην εκδήλωση/στην πλατφόρμα της εκδήλωσης, τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης (για διαδικτυακές εκδηλώσεις), έκδοση και παροχή πιστοποιητικού συμμετοχής, επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με την εκδήλωση, δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων εντός και κατά τη διάρκεια διαδικτυακών εκδηλώσεων,
 • κατά περίπτωση, για τη διαχείριση πληροφοριών που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας σε μια εκδήλωση, για παράδειγμα, τις διατροφικές σας απαιτήσεις και
 • διαχείριση παραγγελιών, ερωτήσεων και παραπόνων σχετικά με προϊόντα, όταν έχετε κάνει παραγγελίες, έχετε θέσει ερωτήσεις σχετικά με παραγγελίες ή έχετε υποβάλει παράπονα.

β. Νομική Υποχρέωση

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε στις νομικές (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών και λογιστικών) και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και στις απαιτήσεις φαρμακοεπαγρύπνησης, ποιότητας, ιατρικής ενημέρωσης και συμμόρφωσης, ενδεικτικώς:

 • για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα παροχής πληροφοριών από κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων,
 • για να συμμορφωθούμε με όλες τις νομικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις αυτορρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διαφάνειας και δημοσιοποίησης ή των υποχρεώσεων περί μη προσφοράς δώρων (αυτό μπορεί να είναι είτε προς το έννομο συμφέρον μας είτε νομική μας υποχρέωση),
 • για να διαχειριζόμαστε και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα σχετικά με την ποιότητα ή τις ιατρικές πληροφορίες (αυτό μπορεί να είναι είτε προς το έννομο συμφέρον μας είτε νομική μας υποχρέωση),
 • πριν από τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μαζί σας, για να ελέγξουμε ότι η επαγγελματική σας εξειδίκευση και εμπειρία αντιστοιχούν στις διαπιστωμένες ανάγκες μας για την εν λόγω υπηρεσία,
 • για να περιορίσουμε την πρόσβαση σε εκδηλώσεις μόνο σε άτομα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εκδήλωση (π.χ. επαγγελματίες υγείας, όταν παρουσιάζονται πληροφορίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματίες υγείας),
 • Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την επίλυση διαφορών, τις νομικές αξιώσεις, τη συμμόρφωση, τις κανονιστικές διατάξεις και ερευνητικούς σκοπούς που κρίνουμε αναγκαίους (συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης τέτοιων πληροφοριών στα πλαίσια νομικής διαδικασίας ή δικαστικής διαμάχης). Διατηρούμε αρχεία τυχόν συγκαταθέσεων, προτιμήσεων ή άλλων ρυθμίσεων για να μπορούμε να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

γ. Έννομα Συμφέροντα

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ως υπεύθυνου επεξεργασίας (ή έννομων συμφερόντων τρίτων):

 • για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή σε άλλη αλληλογραφία που έχετε υποβάλει μέσω των Ιστότοπών μας,
 • για να αναλύσουμε τη δέσμευσή σας με τους Ιστότοπους, τις επικοινωνίες, τις εκδηλώσεις και τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο, να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση και να ενισχύσουμε τη συνάφειά τους με διαφορετικά ακροατήρια,
 • για να βελτιστοποιήσουμε και να προσαρμόσουμε τη χρήση των Ιστότοπών μας και την επικοινωνία μας μαζί σας,
 • για να εντοπίσουμε, να διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε ή να αναφέρουμε δραστηριότητες που ενδέχεται να παραβιάζουν τις πολιτικές μας ή να είναι παράνομες,
 • για να διενεργούμε ελέγχους σύγκρουσης συμφερόντων και αξιολογήσεις, όταν έχετε εντοπιστεί από υπάλληλο της Teva ότι έχετε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων με εμάς, και να τηρούμε σχετικά αρχεία, ώστε να είμαστε σε θέση να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της σύγκρουσης αυτής,
 • για να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε τη σχέση μας μαζί σας και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης,
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή άλλως να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις εκδηλώσεις της Teva (όταν δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη λήψη επικοινωνιών ενεργητικής εμπορικής προώθησης),
 • για να προσαρμόσουμε τις επικοινωνίες μας προς εσάς με βάση τις γνώσεις και τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα,
 • για να αξιολογήσουμε και να αναλύσουμε τα ενδιαφέροντα και την εμπειρία σας με βάση τις πληροφορίες που συλλέγουν οι εκπρόσωποί μας κατά τη διάρκεια κλήσεων ή επισκέψεων,
 • για τη διεξαγωγή και παρακολούθηση εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων παρέχοντάς σας περαιτέρω πληροφορίες, προσκαλώντας σας σε συμπόσια, συνέδρια, σεμινάρια, συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις,
 • για τη διεξαγωγή ή τη συμμετοχή σε έρευνα αγοράς, επιστημονική συνεργασία ή άλλες ερευνητικές δραστηριότητες για την καλύτερη κατανόηση των αγορών μας ή/και την αύξηση της τεχνογνωσίας μας,
 • για να ελέγξουμε ότι η επαγγελματική σας εξειδίκευση και εμπειρία ταιριάζει με τις διαπιστωμένες ανάγκες μας για μια συγκεκριμένη υπηρεσία πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης υπηρεσιών μαζί σας (στο βαθμό που αυτό δεν αποτελεί νομική υποχρέωση όπως ορίζεται ανωτέρω),
 • για τη διαχείριση της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας,
 • για να σχεδιάζουμε, να διεξάγουμε και να παρακολουθούμε τις δραστηριότητές μας σε σχέση με τις συμβάσεις προμηθευτών ή πελατών μας,
 • για να χειριστούμε τυχόν ερωτήσεις ή παράπονα που μπορεί να έχετε σχετικά με την Teva ή το προσωπικό της Teva,
 • για τη διερεύνηση ισχυρισμών περί ανάρμοστης συμπεριφοράς,
 • για τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας πριν από τη δημιουργία λογαριασμού συναλλαγών ή σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, επίλυσης διαφορών ή ελέγχου,
 • για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επαγγελματικής δεοντολογίας σχετικά με τη διαφάνεια που ισχύουν για τις φαρμακευτικές εταιρείες, όπως οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Πρακτικής EFPIA και στους κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας των εθνικών συνδέσμων,
 • για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της Teva ή των συνδεδεμένων εταιρειών της σε άλλες χώρες,
 • για να αποθηκεύουμε και να παρέχουμε πρόσβαση σε δεδομένα σε περίπτωση ελέγχου και για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας σε αυτές, για να περιορίζεται η πρόσβαση σε εκδηλώσεις μόνο σε επαγγελματίες υγείας με κατάλληλα προσόντα, εμπειρία ή/και εξειδίκευση (στο βαθμό που αυτό δεν αποτελεί νομική υποχρέωση, όπως ορίζεται ανωτέρω) και
 • για να διεξάγουμε έρευνες σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης από μια εκδήλωση ή άλλη δράση που διεξάγεται από την Teva.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τεστ εξισορρόπησης των έννομων συμφερόντων μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

δ. Συγκατάθεση

Γενικά, δεν βασιζόμαστε στη συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, εάν είστε φυσικό πρόσωπο, ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν από την αποστολή επικοινωνιών ενεργητικού μάρκετινγκ σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας.

Εάν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ξεχωριστά για να ζητήσουμε τη συγκατάθεση αυτή.

 1. Γνωστοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η Teva γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών (σε όλες τις περιπτώσεις, μόνο όταν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους):

 • στο προσωπικό μας (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των εξωτερικών συμβούλων), σε επαγγελματίες συμβούλους και αντιπρόσωπους,
 • σε άλλες εταιρείες στον όμιλο εταιρειών Teva παγκοσμίως όπως στην εταιρεία Teva Pharmaceutical Industries Ltd. στο Ισραήλ, στην εταιρεία Teva Pharmaceuticals Europe B.V., στην εταιρεία Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), στην Teva Romania και στην εταιρεία Teva Pharmaceuticals USA Ltd, που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης IT, IT hosting και άλλες υπηρεσίες στον όμιλο όπως υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών, Συμμόρφωσης, Νομικές υπηρεσίες και άλλη υποστήριξη. Μπορείτε να βρείτε μία λίστα όλων των εταιρειών του ομίλου Teva στον ιστότοπο: http://www.tevapharm.com,
 • σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της Teva και οι οποίοι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και προσηκόντως ασφαλή, όπως:
  • παρόχους υποστήριξης υπηρεσιών IT, website hosting, CRM hosting, διαχείρισης εκδηλώσεων και παρόχους analytics,
  • παρόχους διοικητικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης
  • επενδυτικοί οίκοι για σκοπούς διαχείρισης παροχών και προνομίων, παρόχους εκπαίδευσης, παρόχους υπηρεσιών έρευνας και λοιπών υπηρεσιών υποστήριξης και hosting βάσεων δεδομένων και
  • παρόχους διαφόρων υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, ταξιδιωτικών και διοικητικών υπηρεσιών
 • σε κυβερνητικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών), σε ρυθμιστικούς οργανισμούς και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, αν απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, εφόσον απαιτείται από το νόμο, ή εάν απαιτείται για τη νομική προστασία των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 • αν είστε επαγγελματίας υγείας, σε σχετικούς ρυθμιστικούς οργανισμούς όπως απαιτείται, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων και οργανισμοί αυτορρύθμισης στον φαρμακευτικό τομέα όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (EFPIA) στην Ευρώπη,
 • σε τρίτες πηγές προσωπικών δεδομένων όποτε χρειάζεται να επιβεβαιώσουμε και έχουμε συμφωνήσει να τις συνδράμουμε αναφορικά με την ακρίβεια πληροφοριών (για παράδειγμα, αν είστε ένας επαγγελματίας υγείας μπορεί να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα στις τρίτες πηγές προσωπικών δεδομένων όποτε μαθαίνουμε ότι έχετε αλλάξει θέση),
 • αν είστε πελάτης φαρμακοποιός (εφόσον ισχύει), στη διορισμένη φαρμακαποθήκη,
 • στην περίπτωση που πωλείται η επιχείρηση ή συγχωνεύεται με άλλη επιχείρηση, ενδεχομένως σε συμβούλους μας, σε κάθε σύμβουλο υποψήφιου αγοραστή και σε κάθε νέο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και σε τρίτους (και σε συμβούλους τους) με τους οποίους συγχωνευόμαστε ή τους οποίους αποκτάμε στο μέλλον.
 1. Cookies και σχετικές Τεχνολογίες Παρακολούθησης

Χρήση cookies στους Ιστότοπους της Teva και ψηφιακά εργαλεία/πλατφόρμες («Ιστότοποι»)

Η Teva χρησιμοποιεί cookies και συναφείς τεχνολογίες όπως web beacons για να συλλέξει πληροφορίες για εσάς και να αποθηκεύσει τις διαδικτυακές προτιμήσεις σας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών, οι οποίες μεταφορτώνονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο. Κατόπιν, τα cookies στέλνονται πίσω στον ιστότοπο όταν επιστρέφετε σε αυτόν: αυτό είναι χρήσιμο γιατί επιτρέπει στον ιστότοπο να αναγνωρίσει τη συσκευή σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε επισκεφτείτε www.allaboutcookies.org.

Η Teva χρησιμοποιεί τις παρακάτω κατηγορίες cookies στον Ιστότοπο:

Κατηγορία 1: Απολύτως Απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Συνήθως ορίζονται μόνο ως ανταπόκριση σε ενέργειες που πραγματοποιείτε εσείς και καταλήγουν σε ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως ο καθορισμός των προτιμήσεών σας για την τήρηση απορρήτου, η σύνδεση με κωδικό ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει ή να σας ειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά στην περίπτωση αυτή ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας δεν θα λειτουργούν.

Κατηγορία 2: Cookies Απόδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες φτάνουν στον Ιστότοπο, περιηγούνται ή χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και επισημαίνουν περιοχές όπου μπορούμε να βελτιωθούμε όπως η πλοήγηση, η εμπειρία χρηστών και οι εκστρατείες μάρκετινγκ. Όταν αυτά χρησιμοποιούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε αν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίχτηκε, αν έγινε κλικ σε αυτό ή αν στάλθηκε σε ανεπιθύμητη αλληλογραφία, τις χρονικές σφραγίδες των παραπάνω ενεργειών και ποια συσκευή χρησιμοποιήθηκε. Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε το επίπεδο ενδιαφέροντος και τη δέσμευσή σας με τις πληροφορίες που σας αποστέλλουμε. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να συνδυαστούν με άλλα δεδομένα που συλλέγουμε για να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας του Ιστότοπου και η συνάφεια της πληροφορίας που στέλνουμε για τους αποδέκτες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε Google Analytics για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Εφόσον δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση Google Analytics στο δικό σας πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να εγκαταστήσετε το εξής Google add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

Κατηγορία 3: Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και την εξατομίκευση της Ιστοσελίδας. Αυτά μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να σας προσφέρουμε μια εμπειρία που ταιριάζει περισσότερο στις επιλογές σας και για να καταστήσουμε τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο πιο εξατομικευμένες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να μην είναι άμεσα αναγνωρίσιμες.

Κατηγορία 4: Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται όταν μοιράζεστε πληροφορίες χρησιμοποιώντας ένα κουμπί κοινής χρήσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ένα κουμπί "like" στους Ιστότοπούς μας, ή όταν συμμετέχετε στο περιεχόμενό μας σε ή μέσω ενός κοινωνικού ιστότοπου όπως το LinkedIn ή το Twitter. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον Ιστότοπο, όπως εάν έχετε ή όχι λογαριασμό στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και εάν είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν όταν αλληλεπιδράτε με περιεχόμενο στον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να συνδεθούν με δραστηριότητες στόχευσης/διαφήμισης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τρίτα Μέρη" παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που τοποθετούν cookies στους Ιστότοπούς μας.

Κατηγορία 5: Διαφημιστικά cookies

Αυτά τα cookies (εφόσον υπάρχουν) χρησιμοποιούνται για να αποστέλλονται διαφημίσεις πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για να περιοριστούν οι φορές που βλέπετε μια διαφήμιση και για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής καμπάνιας. Συνήθως τοποθετούνται από τα διαφημιστικά δίκτυα με την άδειά μας. Καταγράφουν ότι έχετε επισκεφθεί τον Ιστότοπο και αυτή η πληροφορία κοινοποιείται σε άλλους οργανισμούς όπως διαφημιστικές εταιρείες.

Περίοδος διατήρησης

Όπου τοποθετούμε τα cookies απευθείας, συνήθως διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies για μέγιστο διάστημα 6 μηνών.

Τρίτα Μέρη

Η χρήση του Ιστότοπου από εσάς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση ορισμένων cookies που δεν ελέγχονται από εμάς. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το τμήμα του Ιστότοπου που επισκέπτεστε χρησιμοποιεί ένα εργαλείο ανάλυσης ή αυτοματοποίησης/διαχείρισης μάρκετινγκ τρίτου μέρους ή περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμφανίζεται από έναν ιστότοπο τρίτου μέρους, για παράδειγμα το LinkedIn ή το Facebook. Θα πρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου και cookies αυτών των υπηρεσιών για να μάθετε πώς αυτά τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν cookies και αν τα δεδομένα σας από τα cookies θα μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Μπορείτε να βρείτε παρακάτω μια λίστα με τα τρίτα μέρη που τοποθετούν cookies στον Ιστότοπο:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google Analytics

Διαχείριση αυτών των τεχνολογιών:

Εάν θέλετε να διαγράψετε τυχόν cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή/στη συσκευή σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην περιοχή βοήθειας και υποστήριξης του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού του αρχείου ή του καταλόγου που αποθηκεύει τα cookies. Εάν θέλετε να αποφύγετε τα cookies (web beacons) στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μπορείτε να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος ανάγνωσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία που επιτρέπει τη φόρτωση απομακρυσμένων εικόνων και αποφεύγοντας να κάνετε κλικ σε συνδέσμους.

Πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή ή τον έλεγχο των cookies είναι επίσης διαθέσιμες στη διεύθυνση www.allaboutcookies.org . Σημειώστε ότι διαγράφοντας τα cookies μας (ή απενεργοποιώντας μελλοντικά cookies) ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές ή λειτουργίες των Ιστότοπων.

 1. Πώς Αποθηκεύουμε τις Πληροφορίες σας
 2. Πρόσθετες Πληροφορίες για τα Δικαιώματά σας

Μπορεί να δικαιούστε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να ζητήσετε από την Teva αντίγραφο των πληροφοριών σας, να τις διορθώσετε, διαγράψετε ή περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες σε άλλους οργανισμούς. Επίσης μπορεί να έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε σε κάποια επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας. Όλα αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις - για παράδειγμα, όπου μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Έχετε απόλυτο δικαίωμα να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή να μην γίνεται επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Μπορείτε να το επιλέξετε αυτό ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην επικοινωνία στην περίπτωση που πρόκειται για ηλεκτρονικό μήνυμα ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω. Για κάποιους Ιστότοπους, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε Online τις προτιμήσεις σας για marketing.

 1. Διεθνείς Μεταβιβάσεις

Η Teva λειτουργεί διεθνώς και θα μεταβιβάσει τις πληροφορίες σας στους αποδέκτες που αναφέρονται στην παράγραφο «Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων». Στις περιπτώσεις μεταβίβασης πληροφοριών εκτός της χώρας σας η Teva ακολουθεί την τοπική νομοθεσία προστασίας δεδομένων.

Για την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας): Κατά τη μεταβίβαση των προσωπικών πληροφοριών σας στο Ισραήλ, η Teva γενικά βασίζεται στην απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ή τοπικού ισοδύναμου) όσον αφορά τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων στο Ισραήλ. Κατά τη μεταβίβαση προσωπικών πληροφοριών σε άλλες χώρες εκτός ΕΟΧ, για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ή ισοδύναμο), η Teva βασίζεται γενικά σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Πληροφορίες για τον σχετικό μηχανισμό μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος στο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Teva (στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).

 1. Ερωτήσεις σχετικές με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή επιθυμείτε να λάβετε άλλες πληροφορίες, όπως ένα αντίγραφο του τεστ εξισορρόπησης των νόμιμων συμφερόντων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων της Teva επικοινωνώντας μαζί μας στο EUPrivacy@tevaeu.com.

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε τυχόν απορίες σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, εάν έχετε ανεπίλυτες ανησυχίες, έχετε επίσης το δικαίωμα να καταγγείλετε στην αρχή προστασίας δεδομένων του τόπου στον οποίο ζείτε, εργάζεστε ή πιστεύετε ότι έχει σημειωθεί παραβίαση της προστασίας δεδομένων. Η αρχή προστασίας δεδομένων στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Ελλάδα.

 1. Τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση

Η παρούσα Δήλωση ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς. Η Teva θα προβαίνει σε ανάρτηση της ενημερωμένης έκδοσης της Δήλωσης στην παρούσα σελίδα ή άλλως δύναται να επικοινωνεί τις τροποποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση.

 1. Τελευταία Επικαιροποίηση: Δεκέμβριος 2022

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Teva Ref: GP205