Προϋποθέσεις συνεργασίας

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες που ακολουθεί η Teva, στο πλαίσιο της διαφάνειας των σχέσεων μας με φορείς τους οποίους υποστηρίζουμε.

Καθημερινά σχεδόν λαμβάνουμε αιτήματα υποστήριξης για ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Όλα τα γραπτά αιτήματα εξετάζονται αρχικά σε ότι αφορά στη νομιμότητά τους και στη συνέχεια με βάση τον σκοπό τους και τους διαθέσιμους πόρους.

Κάθε αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του φορέα, αναλυτική περιγραφή του σκοπού χορηγίας ή δωρεάς και σε περίπτωση χορηγίας, τα χορηγικά οφέλη.

Εφόσον κριθεί ότι υφίσταται πρόθεση και δυνατότητα, τα αιτήματα περνούν μια διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τους Κανόνες Συμμόρφωσης των αρμόδιων φορέων και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Teva.

Στη διαδικασία προβλέπεται εκτός του γραπτού αιτήματος, έλεγχος του καταστατικού και των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων του φορέα.

Εφόσον κάποιο αίτημα εγκριθεί προς υλοποίηση, ακολουθεί η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου φορέα, η σύναψη σύμβασης και η υλοποίηση της δωρεάς ή χορηγίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο φορέας θα χορηγεί έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η αξιοποίηση του αντικειμένου της δωρεάς ή της χορηγίας για τον συγκεκριμένο σκοπό που αναφέρεται στο αρχικό αίτημα υποστήριξης.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα