Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση - Έκθεση προόδου


Για την Teva, Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG) σημαίνει προαγωγή της υγείας και της ισότητας μέσω των φαρμάκων μας και όλου του εύρους του επιχειρείν μας, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο της λειτουργίας και των προϊόντων μας στον πλανήτη και αφοσίωση στην ποιότητα, τη δεοντολογία και τη διαφάνεια.
Η Έκθεση Προόδου ESG 2020 αποτυπώνει τις δράσεις, τους στόχους και την πρόοδό μας
.

Διαβάστε την επιστολή του Kåre Schults, President &CEO
 
Is everyone's business at Teva - 2020 enviromental, social and governance Progress Report

Teva: Έκθεση Προόδου ESG 2020

Δείτε περισσότερα Teva: Έκθεση Προόδου ESG 2020


ESG 2020: Τα κύρια σημεία σε Infographic

Δείτε περισσότερα

Προηγούμενες Αναφορές

Δείτε περισσότερα