Πολιτική Απορρήτου Teva PhV

Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Teva – Παρακολούθηση ασφάλειας φαρμάκων (Φαρμακοεπαγρύπνηση και Ποιότητα)

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου Teva PhV

 1. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 2. Η Teva και η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 3. Αντικείμενο της παρούσας Δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 4. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και ο λόγος για τον οποίο τις συλλέγουμε
 5. Ασθενείς (υποκείμενο αναφοράς)
 6. Αναφέροντες
 7. Πώς χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 8. Διεθνής βάση δεδομένων
 9.  Τα δικαιώματά σας
 10.  Στοιχεία επικοινωνίας

Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

«Ανεπιθύμητο σύμβαμα» είναι ένα ανεπιθύμητο, ακούσιο ή επιβλαβές σύμβαμα σε σχέση με τη χρήση ενός προϊόντος του ομίλου Teva. Όσον αφορά ιατρικές συσκευές, ο όρος περιλαμβάνει επίσης «συμβάντα» και για καλλυντικά «σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες», ωστόσο, για λόγους διευκόλυνσης της ανάγνωσης, στην παρούσα δήλωση χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο όρος «ανεπιθύμητο σύμβαμα».

«Συνδεόμενος φορέας» είναι κάθε πρόσωπο, εταιρεία, προσωπική εταιρεία, κοινοπραξία ή άλλη οντότητα που ελέγχει ή ελέγχεται από την Teva ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με την Teva. Για τον συγκεκριμένο σκοπό, ο όρος «έλεγχος» σημαίνει την κατοχή του 50% ή μεγαλύτερου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου ή των κοινών μετοχών ή το δικαίωμα διορισμού του 50% η μεγαλύτερου ποσοστού των μελών του ΔΣ της εν λόγω εταιρείας, προσωπικής εταιρείας, κοινοπραξίας ή οντότητας.

 «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι οι πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα, μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, για την ταυτοποίηση ενός προσώπου.

«Teva» είναι η Teva Pharmaceutical Industries Ltd. η οποία έχει την έδρα της στη διεύθυνση Dvorah Haneviah 124, Tel Aviv,, στο Ισραήλ ή οι συνδεόμενοι φορείς (ή και τα δύο), που αναφέρονται επίσης στην παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως «εμείς», «εμάς» και «μας».

Η Teva και η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Η προστασία της ασφάλειας των ασθενών είναι εξαιρετικά σημαντική για την Teva και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την ασφαλή χρήση όλων των προϊόντων μας. Η Teva πρέπει να μπορεί να έλθει σε επαφή με άτομα που επικοινωνούν μαζί της σχετικά με τα προϊόντα της για λόγους επαναληπτικής επικοινωνίας και για τη συγκέντρωση περαιτέρω πληροφοριών, την απόκριση σε αιτήματα ή για την αποστολή υλικού που ζητείται. Στην παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να βοηθηθούμε στην εκπλήρωση των καθηκόντων μας παρακολούθησης της ασφάλειας όλων των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που διαθέτουμε στην αγορά ή έχουμε σε στάδιο κλινικής ανάπτυξης (καθήκοντα που είναι γνωστά και ως υποχρεώσεις φαρμακοεπαγρύπνησης) και για να διασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια όλων των προϊόντων μας.

Η δήλωση διέπει επίσης τα καλλυντικά προϊόντα, τα συμπληρώματα διατροφής και τις ιατρικές συσκευές, καθώς οι διεθνείς κανονισμοί (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών) απαιτούν παρόμοια παρακολούθηση της ασφάλειας και της ποιότητας. Ωστόσο, για λόγους διευκόλυνσης της ανάγνωσης, αναφορά γίνεται μόνο στην ασφάλεια των φαρμάκων.

Αντικείμενο της παρούσας Δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει τις πληροφορίες που συλλέγουμε από ή σχετικά με εσάς διαδικτυακά, τηλεφωνικά, μέσω φαξ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικά ή στο πλαίσιο των κανονισμών αναφοράς ανεπιθύμητων συμβαμάτων ή θεμάτων ποιότητας στους οποίους υπόκειται η Teva. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω συγκεκριμένων εντύπων που υποβάλλονται από εσάς σε ένα ιστότοπο που ανήκει στην Teva ή ελέγχεται από αυτή.

Εάν είστε ασθενής, ενδέχεται επίσης να μας έχουν κοινοποιηθεί πληροφορίες σχετικά με εσάς από κάποιο τρίτο μέρος που έχει αναφέρει ένα ανεπιθύμητο σύμβαμα που σας έχει επηρεάσει. Στα εν λόγω τρίτα μέρη περιλαμβάνονται άτομα που ασκούν ιατρικά επαγγέλματα, δικηγόροι, συγγενείς ή άλλα μέλη του κοινού.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και ο λόγος για τον οποίο τις συλλέγουμε

Η Teva έχει έννομη υποχρέωση να συλλέγει συγκεκριμένα δεδομένα για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας (ΓΚΠΔ άρθρο 9.2(θ)). Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι φαρμακευτικές εταιρείες, ως κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας προϊόντων, πρέπει να διατηρούν όλα τα έγγραφα που αφορούν σε προϊόντα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τη χρονική περίοδο ισχύος της άδειας κυκλοφορίας συν 10 έτη μετά τη λήξη της. Συνεπώς, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που άπτονται της ασφάλειας των προϊόντων μας διατηρούνται για αυτό το χρονικό διάστημα.

Ασθενείς (υποκείμενο αναφοράς)

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος μας γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με κάποιο ανεπιθύμητο σύμβαμα που επηρέασε εσάς ή κάποιον άλλο. Όταν αναφέρετε το ανεπιθύμητο σύμβαμα οι ίδιοι, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αναφέροντες.

Οι νόμοι φαρμακοεπαγρύπνησης μας υποχρεώνουν να διατηρούμε «λεπτομερείς εγγραφές» για κάθε ανεπιθύμητο σύμβαμα που μας αναφέρεται, προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση του συμβάματος και η αντιπαραβολή του με άλλα ανεπιθύμητα συμβάματα που καταγράφονται για το συγκεκριμένο προϊόν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδεχομένως συλλέγουμε για εσάς όταν είστε υποκείμενο μιας αναφοράς ανεπιθύμητου συμβάματος είναι τα εξής:

 • όνομα ή αρχικά·

 • ηλικία και ημερομηνία γέννησης·

 • φύλο·

 • βάρος και ύψος·

 • λεπτομέρειες για το προϊόν που προκαλεί την αντίδραση, συμπεριλαμβανομένων της δόσης που λαμβάνατε ή σας συνταγογραφήθηκε, της αιτίας για την οποία λαμβάνατε ή σας συνταγογραφήθηκε το προϊόν και τυχόν επακόλουθης μεταβολής στο σύνηθες θεραπευτικό σχήμα σας·

 • λεπτομέρειες για άλλα φάρμακα ή θεραπευτικά μέσα που λαμβάνετε ή λαμβάνατε κατά το χρόνο της αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένων της δοσολογίας που λαμβάνατε ή σας συνταγογραφήθηκε, της χρονικής περιόδου που λαμβάνατε το συγκεκριμένο φάρμακο, της αιτίας για την οποία λαμβάνατε το συγκεκριμένο φάρμακο και τυχόν επακόλουθης μεταβολής στο θεραπευτικό σχήμα σας·

 • λεπτομέρειες για την ανεπιθύμητη αντίδραση που αντιμετωπίσατε, τη θεραπεία που λάβατε για αυτή την αντίδραση και τα τυχόν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που προκάλεσε η αντίδραση στην υγεία σας, καθώς και

 • άλλο ιατρικό ιστορικό που θεωρείται σχετικό από τον αναφέροντα, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων όπως οι εργαστηριακές εκθέσεις, το ιστορικό φαρμακευτικών αγωγών και το ιστορικό ασθενών.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες θεωρείται από τη νομοθεσία ότι αποτελούν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τυχόν πληροφορίες που μας ενημερώνουν σχετικά με:

 • την υγεία σας·

 • την εθνικότητά σας·

 • το θρήσκευμά σας και

 • τις σεξουαλικές συνήθειές σας.

Οι εν λόγω πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά όταν είναι σχετικές και αναγκαίες για την ορθή τεκμηρίωση της αντίδρασής σας και για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των απαιτήσεων με τις οποίες πρέπει να συμμορφωνόμαστε ως προς την φαρμακοεπαγρύπνηση, την ασφάλεια, καθώς και άλλων νομικών απαιτήσεων. Οι εν λόγω απαιτήσεις υφίστανται προκειμένου να επιτρέπουν σε εμάς και στις αρμόδιες αρχές (όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) να αξιολογούν ανεπιθύμητα συμβάματα και να καταβάλλουν προσπάθειες για την πρόληψη παρόμοιων συμβαμάτων στο μέλλον.

Αναφέροντες

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με κάποιο ανεπιθύμητο σύμβαμα που αναφέρετε.

Οι νόμοι περί φαρμακοεπαγρύπνησης μας υποχρεώνουν να διασφαλίζουμε ότι τα ανεπιθύμητα συμβάματα είναι ιχνηλατίσημα και διαθέσιμα για παρακολούθηση. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να τηρούμε επαρκείς πληροφορίες σχετικές με τους αναφέροντες, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας αφού λάβουμε την αναφορά. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδεχομένως συλλέγουμε για εσάς όταν αναφέρετε ένα ανεπιθύμητο σύμβαμα είναι τα εξής:

 • όνομα·

 • στοιχεία επικοινωνίας (που ενδεχομένως περιλαμβάνουν την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή τον αριθμό φαξ)·

 • επάγγελμα (αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να καθορίζουν τις ερωτήσεις που σας τίθενται σχετικά με ένα ανεπιθύμητο σύμβαμα, ανάλογα με το επίπεδο των ιατρικών γνώσεων που θεωρείται ότι έχετε) και

 • η σχέση με το υποκείμενο της αναφοράς.

Όταν είστε επίσης το υποκείμενο της έρευνας, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να συνδυάζονται με τις πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση με την αντίδρασή σας.

Πώς χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας φαρμακοεπαγρύπνησης, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε και να κοινοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

 • για τη διερεύνηση του ανεπιθύμητου συμβάματος·

 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το ανεπιθύμητο σύμβαμα που αναφέρατε·

 • για την αντιπαραβολή των πληροφοριών σχετικά με το ανεπιθύμητο σύμβαμα με πληροφορίες σχετικά με άλλα ανεπιθύμητα συμβάματα που αναφέρονται στην Teva, για την ανάλυση της ασφάλειας μιας παρτίδας, προϊόντος Teva ή δραστικής ουσίας συνολικά και

 • για την υποβολή υποχρεωτικών αναφορών σε εθνικές ή/και περιφερειακές αρχές έτσι, ώστε να είναι σε θέση να αναλύσουν την ασφάλεια μιας παρτίδας, προϊόντος Teva ή δραστικής ουσίας συνολικά, παράλληλα με αναφορές από άλλες πηγές.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από εσάς σύμφωνα με τη Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν σε ένα τρίτο μέρος σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης, μεταβίβασης ή εξαγοράς της εταιρείας ή ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή θεραπευτικού τομέα, περίπτωση κατά την οποία θα απαιτούσαμε από τον αγοραστή, τον διάδοχο ή τον εκδοχέα να αντιμετωπίσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας δεδομένων.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες φαρμακευτικές εταιρείες που δρουν ως συνεργάτες μας στο μάρκετινγκ, τη διανομή ή σε άλλους συνεργάτες στο πλαίσιο αδειοδοτήσεων, όταν οι υποχρεώσεις φαρμακοεπαγρύπνησης για ένα προϊόν απαιτούν την εν λόγω κοινοποίηση πληροφοριών ασφάλειας.

Κοινοποιούμε πληροφορίες σε εθνικές ή/και περιφερειακές αρχές, όπως στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, σύμφωνα με τους νόμους περί φαρμακοεπαγρύπνησης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε τη χρήση από αυτούς τους φορείς των πληροφοριών που κοινοποιούμε, ωστόσο, επισημαίνουμε ότι σε αυτές τις περιστάσεις δεν κοινοποιούμε οποιεσδήποτε πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα κάποιο άτομο (όπως ονόματα ή στοιχεία επικοινωνίας), αλλά κοινοποιούμε αποκλειστικά ψευδονυμοποιημένες πληροφορίες.

Ενδέχεται να δημοσιεύουμε πληροφορίες σχετικά με ανεπιθύμητα συμβάματα (όπως περιπτωσιολογικές μελέτες και περιλήψεις). Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρούμε στοιχεία ταυτοποίησης από οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις έτσι, ώστε να μην είναι δυνατή η εύκολη αναγνώριση κάποιου ατόμου.

Διεθνής βάση δεδομένων

Οι υποχρεώσεις μας φαρμακοεπαγρύπνησης μας επιβάλλουν να εξετάζουμε τάσεις σε όλες τις αναφορές που λαμβάνονται από κάθε χώρα όπου διαθέτουμε τα προϊόντα μας. Για να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις απαιτήσεις, οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο μιας αναφοράς ανεπιθύμητου συμβάματος κοινοποιούνται εντός της Teva σε παγκόσμια βάση μέσω της Διεθνούς βάσης δεδομένων της Teva. Αυτή η βάση δεδομένων είναι επίσης η πλατφόρμα μέσω της οποίας η Teva αποστέλλει αναφορές σχετικά με ανεπιθύμητα συμβάματα σε διάφορες εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων της βάσης δεδομένων Eudravigilance (το εταιρικό σύστημα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τη διαχείριση και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με εικαζόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) καθώς και άλλων παρόμοιων βάσεων δεδομένων, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Τα δικαιώματά σας

Καθώς η ασφάλεια των ασθενών είναι τόσο σημαντική, διατηρούμε όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς ως αποτέλεσμα της αναφοράς ενός ανεπιθύμητου συμβάματος προκειμένου να εξασφαλίζουμε ότι μπορούμε να αξιολογούμε ορθά την ασφάλεια των προϊόντων μας διαχρονικά.

Για την Ευρώπη: Ενδέχεται να δικαιούστε βάσει της κείμενης νομοθεσίας να ζητήσετε από την Teva ένα αντίγραφο των δεδομένων σας, προκειμένου να τα διορθώσετε, διαγράψετε ή να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε κάποια από αυτά τα δεδομένα σε άλλους οργανισμούς. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα να αντιταχθείτε σε κάποια επεξεργασία τους. Τα εν λόγω δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις – για παράδειγμα, όταν μπορούμε να τεκμηριώσουμε ότι έχουμε τη νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε ή να διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την ΕΕ της Teva στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου EUPrivacy@tevaeu.com.

Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται προκειμένου να είναι δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων φαρμακοεπαγρύπνησης, π.χ. δεν μπορούμε να διαγράψουμε πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο μιας αναφοράς ανεπιθύμητου συμβάματος, εκτός αν αυτές είναι ανακριβείς. Επίσης, ενδέχεται να ζητήσουμε από εσάς να παράσχετε ορθά στοιχεία ταυτότητας πριν ανταποκριθούμε σε οποιοδήποτε αίτημα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή διόρθωσής τους.

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να παράσχουμε ικανοποιητικές απαντήσεις σε όποια ερωτήματα τυχόν έχετε σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Εάν έχετε προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων της Teva: στην Ευρώπη, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου EUPrivacy@tevaeu.com (στη Γερμανία, επικοινωνήστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου datenschutz@teva.de). Εάν έχετε αναπάντητους προβληματισμούς, έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρχή προστασίας δεδομένων του τόπου κατοικίας σας. Επισκεφθείτε αυτόν το σύνδεσμο για τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Για όλες τις άλλες περιοχές, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Ασφάλεια

Η Teva λαμβάνει μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ενδεχόμενο τυχαίας απώλειας και άνευ αδείας προσπέλασης, χρήσης, αλλοίωσης ή κοινολόγησης. Επιπροσθέτως, λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα ασφάλειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων πρόσβασης, αυστηρής φυσικής ασφάλειας και εμπεριστατωμένων πρακτικών συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών.

Διεθνείς διαβιβάσεις

Όλες οι βάσεις δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς βάσης δεδομένων, φιλοξενούνται στο Ισραήλ από την Teva. Η διαχείριση και υποστήριξή τους διεξάγεται σε εικοσιτετράωρη βάση από τις αποκλειστικές ομάδες πληροφορικής για τη φαρμακοεπαγρύπνηση της Teva, στο Ισραήλ, τη Ρουμανία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Η Teva συνεργάζεται επίσης με μια εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων στην Ινδία (Accenture) για την καταχώριση, διαχείριση και εκκαθάριση δεδομένων ενός περιορισμένου μέρους της βάσης δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης. Για την Ευρώπη: Οι διαβιβάσεις στο Ισραήλ βασίζονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επάρκειας για το κράτος του Ισραήλ. Οι διαβιβάσεις στην Ινδία και στις ΗΠΑ βασίζονται σε πρότυπες ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ισοδύναμες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους διαβίβασης, επικοινωνήστε μαζί μας: IL_Privacy.Tevail@teva.co.il

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε ουσιωδώς το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα δημοσιεύσουμε τις σχετικές αλλαγές μέσω εμφανούς ανακοίνωσης στον Ιστότοπο.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται στην Teva και διατηρούνται και αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στο Ισραήλ, οι οποίες ανήκουν στην και συντηρούνται από την Teva Pharmaceutical Industries Ltd., μια ισραηλινή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει την έδρα της στη διεύθυνση Dvorah Haneviah 124 Tel Aviv, Israel

Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σε σχέση με την παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την Ευρώπη της εταιρείας μας, στη διεύθυνση EUPrivacy@tevaeu.com. Για όλες τις άλλες περιοχές, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IL_Privacy.Tevail@teva.co.il. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να απαντήσουμε εγκαίρως στην ερώτησή σας ή για να επιλύσουμε το πρόβλημά σας.

Ισχύει από: Νοέμβριος 2020

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Teva Ref: GP206