Ελλάδα

Όλα τα προϊόντα

Copaxone®

Copaxone 40 mg

Προγεμισμένη σύριγγα (1 ml) ενέσιμου διαλύματος

Δραστική Ονομασία

Οξική Γλατιραμέρη / Glatiramer Acetate

Χορήγηση

Το Copaxone προορίζεται για υποδόρια χρήση.

Συσκευασία

40mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα