Όροι βραβείων HUMANIZING HEALTH

Είναι γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο, ένας μεγάλος αριθμός μη κερδοσκοπικών ενώσεων και εθελοντών υλοποιούν έργα μεγάλης σημασίας σε βασικούς τομείς της υγείας, όπως η πρόληψη, η ψυχολογική υποστήριξη, η δημιουργική απασχόληση, η στήριξη, η φιλοξενία και άλλα, μια τάση η οποία αυξήθηκε και στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης.

Στην Specifar Α.Β.Ε.Ε., εταιρεία μέλος του ομίλου εταιρειών Teva, στο πλαίσιο δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε εκείνες τις πρωτοβουλίες που, προσανατολισμένες προς σπουδαίους κοινωνικούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς και βασιζόμενες σε ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες, συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων βοήθειας σε χρόνια ασθενείς και στο οικογενειακό περιβάλλον που αποτελεί τους άτυπους (μη αμειβόμενους) φροντιστές τους.

Η Teva, θεσμοθετώντας τα Βραβεία Humanizing Health σε παγκόσμιο επίπεδο, θέλει να αναγνωρίσει το έργο φορέων που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους ασθενείς και τους φροντιστές τους να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που δημιουργεί η νόσος, βελτιώνοντας σημαντικές παραμέτρους της καθημερινότητας, παράλληλα και ανεξάρτητα από την θεραπεία τους.

A. Πώς να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα

1. Απονέμοντας τα Βραβεία Humanizing Health, η Specifar σκοπεύει να υποστηρίξει, μέσω δωρεάς, πρωτοβουλίες που βοηθούν τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη εμπειρία μιας χρόνιας ή απειλητικής νόσου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δημιουργώντας ένα ανακουφιστικό και υποστηρικτικό περιβάλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους (το «Πρόγραμμα»).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που, παρέχοντας στους ασθενείς ή και τους άτυπους (μη αμειβόμενους) φροντιστές τους υποστηρικτικά προγράμματα, βοηθούν τους ανθρώπους που νοσούν να αισθάνονται καλύτερα και να βελτιώνουν την καθημερινότητά τους (οι «Φορείς»).

2. Οι φορείς που ενδιαφέρονται για το Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους έως 30/08/2021, είτε συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα στην ενότητα «Μοιραστείτε τη δική σας πρωτοβουλία» στον ιστότοπο www.teva.gr, είτε μέσω email στο: humanizing.health@tevapharm.com συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα:

i) παρουσίαση του έργου, συμπεριλαμβανομένων σχετικού χρονοδιαγράμματος, αναλυτικού προϋπολογισμού και συνολικής ή υπολειπόμενης αξίας, σε οποιαδήποτε μορφή, όπως, για παράδειγμα, αρχείο word, παρουσίαση power-point, που περιέχει όλες τις σχετικές ως άνω πληροφορίες που σχετίζονται με το έργο ή την πρωτοβουλία συμπεριλαμβανομένου και φωτογραφικού υλικού εφόσον το έργο/η πρωτοβουλία είναι σε εξέλιξη. Εφόσον στις φωτογραφίες διακρίνονται πρόσωπα, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων, για τη χρήση της εικόνας τους από την Specifar στα πλαίσια της διαδικασίας που περιγράφεται στους παρόντες Όρους.

Σημειώνεται ότι η υποβαλλόμενη πρωτοβουλία δεν δύναται να αφορά σε δράση που έχει ολοκληρωθεί /αποπερατωθεί /παρασχεθεί, σε  κατασκευή/ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων ή στην υλοποίηση γενικά των σκοπών του Φορέα.

ii) στοιχεία/νομιμοποιητικά έγγραφα του Φορέα:

 • επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού από το οποίο θα προκύπτει ο σκοπός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Φορέα
 • πιστοποιητικό της οικείας Αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τριμήνου που προηγείται της υποβολής (όπου εφαρμόζεται) και
 • αντίγραφο απόφασης αρμοδίου οργάνου φορέα σχετικής με τη νόμιμη εκπροσώπηση του φορέα,

iii) στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου για το έργο εκ μέρους του Φορέα,

iv) επιστολή προς την εταιρεία SPECIFAR A.B.E.E., υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα, η οποία θα περιλαμβάνει

 • αίτημα δωρεάς ποσού 5.000€,
 • τίτλο και συνοπτική περιγραφή της πρωτοβουλίας, η οποία τεκμηριώνει την ανάγκη, το σκοπό και τον τρόπο αξιοποίησης της δωρεάς,
 • δήλωση ότι ενδεχόμενη υποστήριξη της πρωτοβουλίας σας από την εταιρεία SPECIFAR A.B.E.E. δεν θα συνεπαγόταν οποιαδήποτε δέσμευση είτε του Φορέα είτε των Επαγγελματιών Υγείας που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με αυτόν να συνταγογραφούν ή να  διαθέσουν ή να προμηθευτούν ή να προωθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως, προϊόντα της εταιρείας SPECIFAR A.B.E.E. ή εταιρειών του Ομίλου TEVA, ούτε θα συνιστούσε προτροπή προς τους ανωτέρω για την με οιονδήποτε τρόπο προώθηση των προϊόντων και εν γένει των εμπορικών συμφερόντων της εταιρείας SPECIFAR A.B.E.E. και των εταιρειών του Ομίλου TEVA,
 • δήλωση ότι στην περίπτωση που μας υποβάλλετε  φωτογραφίες, εικόνες ή μαρτυρίες σύμφωνα με τους Όρους των Βραβείων Humanizing Health, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν σε εργαζόμενους της εταιρείας SPCIFAR A.B.E.E. για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των πρωτοβουλιών που θα βραβευτούν σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Humanizing Health Awards,  έχετε λάβει τη συγκατάθεση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

v) Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Φορέας δεν έχει λάβει δωρεά/δωρεές για τη συγκεκριμένη δράση, με την οποία/τις οποίες να καλύπτεται το συνολικό απαιτούμενο ποσό για τη συγκεκριμένη δράση.

vi) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που μπορεί να είναι σχετικό με την απονομή του βραβείου.

Η Specifar θα έχει το δικαίωμα να επανέλθει με διευκρινιστικές ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν εντός 10 ημερών από την υποβολή τους στο Φορέα.

3. Κάθε αίτημα πρέπει να σχετίζεται με ένα μόνο έργο/δράση που είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον και ο Φορέας δεν θα πρέπει να έχει λάβει δωρεά/δωρεές για τη συγκεκριμένη δράση με την οποία/τις οποίες να καλύπτεται το συνολικό απαιτούμενο ποσό για τη συγκεκριμένη δράση.

4. Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από εκείνους που αναφέρονται παραπάνω ή / και μετά την προθεσμία ή / και χωρίς τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει αυτών των όρων, θα αποκλειστεί αυτόματα από τη διαδικασία.

5. Η υποβολή αιτήματος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται πλήρη και ρητή αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και τη ρητή εξουσιοδότηση για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουν υποβληθεί με τη μορφή που αναφέρεται στον όρο 2 παραπάνω, τα οποία θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Specifar αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Β. Διαδικασίες και κριτήρια επιλογής

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτημάτων σύμφωνα με τον όρο Α.2 ανωτέρω, θα ξεκινήσει η φάση προεπιλογής κατά την οποία θα ελεγχθούν από τη Specifar, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις εσωτερικές διαδικασίες της τελευταίας, τα αιτήματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τα προτεινόμενα έργα που παρουσιάζονται και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα του Φορέα/των Φορέων.

Η προεπιλογή θα στηριχθεί στα παρακάτω κριτήρια:

α) Υποβολή όλων των προαπαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων όπως αναφέρονται παραπάνω στον όρο Α.2.

β) Το προτεινόμενο έργο/δράση θα πρέπει να αφορά ειδικά στο χώρο της υγείας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον όρο Α. ανωτέρω. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να πληρούν αυτό το κριτήριο.

γ) Το προτεινόμενο έργο/δράση θα πρέπει επίσης να αφορά σε

 • χρόνιες παθήσεις

ή

 • σοβαρές -απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις υγείας.

2. Μετά τον αποκλεισμό των αιτημάτων που δεν πληρούν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, τα έργα/δράσεις/πρωτοβουλίες που πληρούν τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις θα υποβληθούν στη διαδικασία επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

α) στην πρώτη φάση, μια επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη διαφόρων τμημάτων της Specifar,  θα επιλέξει μέσω ψηφοφορίας 10 έργα/δράσεις/πρωτοβουλίες λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια, τον συνδυασμό των παρακάτω

 • την πρωτοτυπία του έργου/δράσης/πρωτοβουλίας, 
 • τον αριθμό ωφελούμενων ατόμων,
 • το μέγεθος του αντίκτυπου για τους ωφελούμενους,
 • την δυνατότητα εξέλιξης και συνέχισης του έργου/δράσης/πρωτοβουλίας στο μέλλον

β) στη δεύτερη φάση, όλοι οι εργαζόμενοι της Specifar θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για να επιλέξουν, μεταξύ των 10 έργων/δράσεων/πρωτοβουλιών που επέλεξε η προαναφερθείσα επιτροπή, τα 6 έργα/δράσεις/πρωτοβουλίες στα οποία θα διανεμηθούν τα βραβεία. Στην περίπτωση ισοψηφίας για την απονομή του τελευταίου βραβείου, οι δύο υποψηφιότητες θα τεθούν και πάλι υπόψη της επιτροπής στελεχών της εταιρείας Specifar, η οποία και θα λάβει απόφαση μέσω νέας ψηφοφορίας.

Γ. Βραβεία

1. Για κάθε βραβευόμενη πρωτοβουλία, η Specifar θα καταβάλει στον σχετικό Φορέα ως δωρεά, ποσό ύψους 5.000,00 ευρώ (πέντε χιλιάδων Ευρώ), με στόχο αποκλειστικά την υλοποίηση και / ή την υποστήριξη της βραβευθείσας πρωτοβουλίας (το "Βραβείο").

2. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα διοργανώσει η Specifar. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την Specifar στον ιστότοπο www.teva.gr και με απευθείας έγγραφη ενημέρωση των Φορέων των δράσεων/πρωτοβουλιών που θα βραβευτούν.

3. Τα βραβεία θα καταβληθούν από την Specifar ως δωρεά σε χρήμα για την υλοποίηση κάθε πρωτοβουλίας που βραβεύεται.

Η Specifar θα ενημερώσει γραπτώς τον Φορέα για το βραβείο υπό μορφή δωρεάς και ο Φορέας οφείλει να κοινοποιήσει  στη Specifar απόφαση αποδοχής της δωρεάς από το αρμόδιο όργανο του Φορέα σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο Καταστατικό του Φορέα και την εφαρμοστέα νομοθεσία. Προκειμένου να καθοριστούν οι όροι και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αυτής της δωρεάς από την Specifar, θα καταρτισθεί σύμβαση δωρεάς σε χρήμα μεταξύ της Specifar και κάθε Φορέα του οποίου η πρωτοβουλία θα βραβευτεί. Σε αυτή τη σύμβαση, θα ρυθμιστούν θέματα αναφορικά με την καταβολή του ποσού της δωρεάς και την επιβεβαίωση εκτέλεσης/υλοποίησης της πρωτοβουλίας, τον απολογισμό, τη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ, καθώς και την προστασία προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να δύναται η Specifar να δημοσιεύσει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων ή / και υλικού βίντεο, που σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες που θα βραβευτούν, καθώς και το θεσμό των βραβείων Humanizing Health γενικότερα, με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας.

4. Σε οιαδήποτε περίπτωση μη τήρησης από τον Φορέα των διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου, η Specifar δύναται να αποφασίσει την χορήγηση του Βραβείου σε έτερο επιλαχόντα φορέα.

5. Η Specifar διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το πρόγραμμα για τα Βραβεία Humanizing Health οποιαδήποτε στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.