Δημοσιοποίηση παροχών από την Specifar ΑΒΕΕ προς ΕΥ και ΕΥΦ

Η SPECIFAR ΑΒΕΕ ως υπεύθυνος και αφοσιωμένος στον Τομέα Υγείας οργανισμός δημοσιοποιεί εκθέσεις Μεταφοράς Αξίας προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση διαφάνειας και να εφαρμόσει τις αξίες της Εταιρείας. Η δημοσιοποίηση Μεταφοράς Αξίας γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση των υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα


Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών της Specifar ΑΒΕΕ για το έτος 2022

Μάθετε περισσότερα

Σημείωμα Μεθοδολογίας Για Την Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών Της Specifar ΑΒΕΕ για το έτος 2022

Μάθετε περισσότερα

Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών της Specifar ΑΒΕΕ για το έτος 2021

Μάθετε περισσότερα

Σημείωμα Μεθοδολογίας για την Έκθεση Δημοσιοποίησης Παροχών της Specifar ΑΒΕΕ για το έτος 2021

Μάθετε περισσότερα

Έκθεση δημοσιοποίησης παροχών της Specifar ΑΒΕΕ για το έτος 2020

Μάθετε περισσότερα

Σημείωμα μεθοδολογίας για την έκθεση δημοσιοποίησης παροχών της Specifar ΑΒΕΕ για το έτος 2020

Μάθετε περισσότερα