Η SPECIFAR ΑΒΕΕ ως υπεύθυνος και αφοσιωμένος στον Τομέα Υγείας οργανισμός δημοσιοποιεί εκθέσεις Μεταφοράς Αξίας προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς  προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση διαφάνειας και να εφαρμόσει τις αξίες της Εταιρείας. Η δημοσιοποίηση Μεταφοράς Αξίας γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση των υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 SPECIFAR ΑΒΕΕ >
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 2018 SPECIFAR ABEE >
Δημοσιοποίηση έτους 2017 >
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 2017 >
Δημοσιοποίηση 2016 ΕΥ-Ονομαστικά τύπου Β προωθητικά >
Δημοσιοποίηση 2016 ΕΥ-Συγκεντρωτικά >
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 2016 >
Δημοσιοποίηση 2016 ΕΥΦ >