Η SPECIFAR ΑΒΕΕ ως υπεύθυνος και αφοσιωμένος στον Τομέα Υγείας οργανισμός δημοσιοποιεί εκθέσεις Μεταφοράς Αξίας προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς  προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση διαφάνειας και να εφαρμόσει τις αξίες της Εταιρείας. Η δημοσιοποίηση Μεταφοράς Αξίας γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση των υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ SPECIFAR ABEE ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 >

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ SPECIFAR ABEE ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 >

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ SPECIFAR ABEE ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 >

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ SPECIFAR ABEE ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 >

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 SPECIFAR ΑΒΕΕ >

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 2018 SPECIFAR ABEE >